Đáp án Kỳ thi kết khoa bậc Kiên 2018 và năm thứ nhất bậc Trì- Định 2018

Created on Monday, 02 September 2019 15:20

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT KHÓA BẬC KIÊN

Ngày 01/9/2019

 

            1/ Hai phái Thiền đầu tiên của Phật giáo Việt Nam gồm có :

                        a/ Tỳ Ni Đa Luu Chi, Thảo đường.

                        b/ Tỳ Ni Đa Lu Chi, Vô Ngôn Thông

                        c/ Vô Ngôn Thông, Thảo đường, Lâm Tế

                        d/ Cả 3 đều đúng.

            2/ Trong đi nhà Đinh, Vua Đinh phong ai làm Tăng Thống, giữ chức Khuông Việt Thái Sư.

                        a/ Vạn Hạnh

                        b/ Ngô Chân Lưu

                        c/ Mãn Giác

                        d/ Trương Mai Ni.

3/ Phật dạy các hàng đệ tử phải báo đáp bốn cái ơn (Tứ ân), đó là :

                        a/ Ơn Tam bảo, ơn bạn hữu, ơn chúng sinh và ơn Tổ quốc.

                        b/ Ơn cha mẹ, ơn Thầy bạn, ơn nhà nước và ơn chúng sanh.

                        c/ Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn xã hội và ơn tài chánh

                        d/ Ơn Phật, ơn bạn bè, ơn thầy cô và ơn sinh thành.

            4/ Xét từ món ăn, thức mặc, nhà ở cho đến những món ăn về tinh thể, đều do nhân loại cần lao và chủ yếu là đồng bào lao động cung cấp cho chúng ta, có nghĩa ta đã thọ ơn đó là:

                        a/ Thầy tổ

                        b/ Cha mẹ

                        c/ Xã hội

                        d/ Chúng sanh.

            5/ Năm hạnh của GĐPT là :

                        a/ Tinh tấn, Thanh tịnh, hỷ xả, Trí huệ, Từ bi

                        b/ Thanh tịnh, Từ bi, Trí huệ, hỷ xả, tinh tấn

                        c/ Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ, Từ bi

                        d/ Tinh tấn, Trí huệ, Từ bi, Thanh tịnh, Hỷ xả.

            6/ Theo Anh, Chị: Giới là gì ?

                        a/ Giới là 5 giới cấm khi quy y Tam Bảo

                        b/ Giới là phng bị, ngăn ngừa, ngăn cấm

                        c/ Giới là những điều Phật chế để đối trị,ngăn ngừa ý nghĩ, lời nói việc làm bất chinh để trở thành người trong sạch, ít tội lỗi.

                        d/ Cả 3 câu trên đều đúng.

            7/ Là người Phật tử ta cần áp dụng hạnh nào vào đời sống hàng ngày ?

                        a/ Tinh tấn, Trí huệ

                        b/ Thanh tịnh, Từ bi

                        c/ Từ bi, Hỷ xả

                        d/ Cả 5 hạnh của GĐPT

            8/ Điều – Mục nào trong Nội quy nói về cơ cấu tổ chức của một đơn vị GĐPT

                        a/ Điều 13 Thành phần, Điều 14 Tổ chức,

                        b/ Điều 13, mục D cấp cơ sở

                        c/ Điều 14, mục C cấp cơ sở.

                        d/ Các câu đều sai

            9/ Nơi sinh hoạt của đơn vị GĐPT.

                        a/ Tại chùa, Tịnh xá, Niệm Phật đường

                        b/ Đất của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ.

                        c/ Các nhà hảo tâm yêu thích GĐPT

                        d/ Cả 3 câu đều sai.

            10/ Danh xưng của đơn vị lấy tên .

                        a/ Chùa, Tịnh xá, Niệm Phật đường

                        b/ Lấy tên của ân nhân GĐPT

                        c/ Tên của Chư vị tiền bối

                        d/ Phương danh của Chư Tôn Đức.

            11/ Thành phần cốt cán của GĐPT :

                        a/ Gia trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn phó, Thư ký, Thủ quỹ, Đoàn Trưởng, Đoàn phó.

                        b/ Gia trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn phó (Nam, Nữ), Thư ký, Thủ quỹ, Đoàn Trưởng, Đoàn phó (Nam, Nữ) bên cạnh là Ban Bảo trợ.

                        c/ Gia trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn phó, Thư ký, Thủ quỹ, Đoàn Trưởng, Đoàn phó cùng các Uỷ viên.

                        d/ Các câu đều sai.

            12/ Áp dụng châm ngôn GĐPT :

                        a/ Lấy Từ bi làm động lực

                        b/ Lấy Trí tuệ làm đèn hướng dẫn

                        c/ Lấy Dũng lực làm đà tiến thủ

                        d/ Cả 3 câu đều đúng

13/ Hạnh hiếu của người Huynh trưởng.

                        a/ Tứ ân là nền tảng của hạnh hiếu

                        b/ Hạnh hiếu là hạnh Phật

                        c/ Tâm hiếu là tâm Phật.

                        d/ 3 câu trên đều đúng.

14/ Nêu lứa tuổi của Đoàn sinh theo quy định :

            a/ Đồng niên (Oanh vũ Nam, Nữ) từ 7 – 12 tuổi, Thiếu niên (Nam, Nữ) từ 13 – 17 tuổi, Thanh (Nam, Nữ) từ 18 trở lên.

            b/ Đồng niên (Oanh vũ Nam, Nữ) từ 5 – 12 tuổi, Thiếu niên (Nam, Nữ) từ 12 – 17 tuổi, Thanh (Nam, Nữ) từ 20 trở lên.

            c/ Đồng niên (Oanh vũ Nam, Nữ) từ 6 – 11 tuổi, Thiếu niên (Nam, Nữ) từ 12 – 18 tuổi, Thanh (Nam, Nữ) từ 20 trở lên.

            d/ Các câu đều đúng.

            15/ Danh xưng GĐPT Việt Nam có từ năm nào?

                        a/ Năm 1942

                        b/ Năm 1951

                        c/ Năm 2001

                        d/ Năm 1943

            16/ Tỉnh Bình Thuận hiện nay có bao nhiêu Huynh trưởng là thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung Ương ?

                        a/ 03 Huynh trưởng

                        b/ 04 Huynh trưởng

                        c/ 02 Huynh trưởng

                        d/ Cả 3 câu trên đều sai

            17/ Hiện nay vị nào đang giữ chức vụ Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh Bình Thuận: Đại đức Thích Nguyên Sắc

            18/ Huynh trưởng nào đang giữ chức vụ Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận (NK.2017-2022)? Nêu rõ tên và pháp danh: Huynh trưởng cấp Tấn Thuc Thời Đỗ Nhữ

19/ Điều luật của GĐPT bắt đầu hình thành từ thời kỳ nào và được tu chỉnh vào năm nào?

            a/ Điều luật của GĐPT bắt đầu hình thành từ thời kỳ Gia đình Phật Hoá Phổ và được tu chỉnh vào năm 1951.

            b/ Tu chỉnh năm 1950

            c/ Tu chỉnh năm 1952

            d/ Tu chỉnh năm 1953.       

            20/ Cơ cấu tổ chức một đơn vị GĐPT gồm có thành phần Ban Huynh trưởng trong đơn vị với các chức danh sau đây :

                        a/ Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, Liên Đoàn phó, Thư ký, Thủ quỹ và các Đoàn truởng, Đoàn phó, bên cạnh có Ban bảo trợ.

                        b/ Liên Đoàn trưởng, Thư ký, Thủ quỹ

                        c/ Gia trưởng và các Đoàn trưởng

                        d/ Liên Đoàn trưởng và các Đoàn trưởng.

21/ Trong hàng âm các nốt nhạc Tây phương có các nốt thứ tự mang tên sau đây.

                        a/ Đô, Rê, Ph, Laa, Son, Pha, Si

                        b/ Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si

                        c/ Đô, Mi, Rê, Pha, La, Son, Si

                        d/ Đô, Pha, Mi, Rê, Si, La

            22/ Nhịp 2/4, mỗi ô nhịp có giá trị bằng .

                        a/ 2 nốt đen                                       c/ 1 nốt trắng

                        b/ 4 mốt móc đon                             d/ Các câu trên đều đúng.

            23/ Trong dùng máy tính, để xuống dòng một câu trong văn bản, dùng :

                        a/ Phím Shift + Tab

                        b/ Phím Enter

                        c/ Phím Control + Space

                        d/ Phím Insert.

            24/ Mở mới một trang văn bản trong MS Office, bằng cách :

                        a/ Nhán phím Shift + Enter

                        b/ Vào trình đơn File, chọn New

                        c/ Vào trình đơn Insert, chọn Page number

                        d/ Nhấn phím F4 và nhấn Enter.

            25/ Truyền Tin : Anh Chị hãy tìm từ “Nhẫn” được định bằng tín hiệu Morse.       

a/ _.  ,  . . . .  ,  . _  ,  ._  ,  ._  ,  _ . . _

                        b/  ._  ,  . . . .  ,  . _   ,  _.  ,  ._  ,  _._.

                        c/   _.  ,  . . . .  ,  ._  ,  ._  ,  _.  ,  _. . _                                                 d/  ._   ,  . . . .  ,  _.  ,   _.  ,  ._  ,  ._.. 

 

            26/ Mật thư có khoá A = 5 thuộc dạng hệ thống nào ?

                        a/ Hệ thống thay thế

                        b/ Hệ thống hoán chuyển (hoán đổi)

                        c/ Hệ thống ẩn dấu

                        d/ Pha trộn các hệ thống trên

27/ Gút dây dùng để : (chọn câu đúng)

                        a/ Buộc cọc khi đi cắm trại

                        b/ Buộc cột đồ vật,thâu, nối dây

                        c/ Buộc,thắt, cột, thâu, nối, nới, treo, trang trí, dây.

                        d/ Chỉ dùng để Đoàn sinh học gút và thực hành cắm trại.

            28/ Rửa vết thương theo phương pháp của người sơ cứu .

                        a/ Dùng thuốc sát trùng, xà phòng khử khuẩn, băng diết trùng để rửa vết thương.

                        b/ Dùng nước sạch, vải sạch để rửa vết thương

                        c/ Dùng dung dịch cồn 900 bông và băng hấp để rửa vết thương

                        d/ Dùng nước sát khuẩn, băng bông, gạc đã khử trùng để rửa vết thương.

            29/ Băng bó vết thương khi bị gãy ở cổ tay, chân .

                        a/ Dùng nẹp giấy, tre, que cây thẳng nẹp nơi gãy và băng bằng vải hay cuộn băng kết thúc bằng gút dẹp.

                        b/ Dùng băng cuộn tròn nơi bị gãy cho đến hết.

                        c/ Dùng cáng đưa người bị gãy đi cấp cứu

                        d/ Dùng băng thắt theo hình số 8 nhiều lần mà không cần nẹp hay vật giữ cố định bên trong.

            TỰ LUẬN :   Hãy điền rõ Mục đích của Tổ chức GĐPT.

“Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội”.

            1/ Tự lợi :

Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính

            2/ Lợi tha :

            Góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội


 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI NĂM THỨ NHẤT BẬC TRÌ

Tổ chức ngày 01/9/2019

 

1/ Quốc sư nào trong thời Lý là Thầy của Vua Lý Công Uẩn :

                   a/ Mãn Giác Thiền sư

                   b/ Đa Bảo Thiền sư

                   c/ Vạn Hạnh Thiền sư

                   d/ Viễn Chiếu Thiền sư

2/ Thiền sư Liễu Quán người gốc Tỉnh nào ?

                   a/ Thừa Thiên                c/ Phú Yên

                   b/ Bình Định                  d/ Quảng Trị

3/ Lần kiết tập kinh điển thứ nhất do ai đứng ra chủ xướng ?

                   a/ Ngài A Nan

                   b/ Ngài Phú Lâu Na

                   c/ Ngài Ma Ha Ca Diếp

                   d/ Cả 3 đều sai

4/ Cuộc kết tập kinh điển lần 3 do ai khởi xướng và bảo trợ ?

                   a/ Vua A Dục

                   b/ Vua Tần Bà Ta La

                   c/ Vua Ba Tư Nặc

                   d/ Cả 3 đều sai

5/ Tinh thần & Tính cách Vua A Dục.

                   a/ Vua A Dục độc ác và tàn nhẫn

                   b/ Vua A Dục phát triển Phật pháp khi đã giác ngộ bằng cảm nhận sự đau khổ sau chiến tranh.

                   c/ Vua An Dục cai trị nước bằng tình thương và trí tuệ.

                   d/ Cả 3 câu trên đều đúng

6/ Sự Tương quan giữa Nhân quả - Nghiệp – Luân hồi.

                   a/ Do nghiệp thọ quả báo

                   b/ Do tham, sân, si tạo nên nghiệp

                   c/ Hãy tu thân, hành thiện để không bị luân hồi đưa vào nẻo ác.

                   d/ Nhân quả, nghiệp, luân hồi tương quan với nhau.

7/ Kinh Thập Thiện Nghiệp là mười điều lành gồm có :              

a/ -Thân có 3 (không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh)

                       -Khẩu có 4 (không vọng ngữ, không Lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu).

                       -Ý có 3 (không tham dục, không sân hận, không tà kiến)

                   b/ -Thân có 3 (không sát sanh, không trộm cắp, không Lưỡng thiệt)

                       -Khẩu có 4 (không vọng ngữ, không tà hạnh, không ỷ ngữ, không ác khẩu).

                       -Ý có 3 (không tham dục, không sân hận, không tà kiến)

                   c/ Thân có 3 (không sát sanh, không trộm cắp, không Lưỡng thiệt)

                       -Khẩu có 4 (không tham dục, không tà hạnh, không ỷ ngữ, không ác khẩu).

                       -Ý có 3 (không sân hận, không vọng ngữ, không tà kiến)

          8/ Vọng ngữ có nghĩa là :

                   a/ Lòi nói gây điều thị phi

                   b/ Lời nói không chân thật

                   c/ Lời nói gian dối lừa người khác.

                   d/ Lời nói, nói xấu sau lưng người khác.

9/ 6 Phép Lục Hoà có giá trị và lợi ích gí đối với Huynh trưởng GĐPT:

          a/ Lục hoà là phương tiện tu tâm dưỡng tánh của Huynh trưởng.

          b/ Lục hoà ảnh hưởng đến sự sống của Đoàn.

          c/ Lục hoà là yếu tố làm cho GĐPT vững mạnh tiến triển hơn.

          d/ Cả 3 câu đều đúng.

10/ Tam pháp ấn là :

a/ Ba khuôn dấu của văn bản hành chánh

b/ Ba khuôn dấu của chánh pháp

          c/ Ba khuôn dấu ghi trong cuộc đời của đức Phật

 d/ Ba khuôn dấu xác nhận cấp bậc cho người tu hành.

11/ Tam Pháp Ấn là:                                         

 a/ Vô thường, khổ, tham dục                     c/ Vô Ngã, vô thường, Niết Bàn

 b/ Niết Bàn, Vô ngã, Thiên đường.             d/ Vô thường, khổ, vô ngã

12/ Tứ nhiếp pháp gồm :

                   a/ Bố thí nhiếp, Ái ngữ nhiếp, Kiến định nhiếp, Lơị hành nhiếp

                   b/ Bố thí nhiếp, thân thiện nhiếp, Lợi đồng nhiếp, Ái khẩu nhiếp

c/ Bố thí nhiếp, Ái khẩu nhiếp, Bình đẳng nhiếp, Tịnh tâm nhiếp

d/ Bố thí nhiếp, Ái ngữ nhiếp, Lợi hành nhiếp, Đồng sự nhiếp.

13/ C nhân có dạy : “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, là người con Phật khi áp dụng câu trên vào cuộc sống, có nghĩa đã vận dụng:

                   a/ Ái khẩu nhiếp                      b/ Ái ngữ nhiếp

                   c/ Lợi hành nhiếp                     d/ Khẩu hoà nhiếp

14/ Để gần gũi, tham gia cộng tác vào công việc người khác nhằm giáo hoá họ, người Phật tử dùng pháp:

                   a/ Đồng sự nhiếp                    b/ Ái ngữ nhiếp

                   c/ Bố thí nhiếp                         d/ Lợi hành nhiếp

15/ Cơ cấu của một Đoàn gồm có những thành phần nào ?

 a/ Liên Đoàn trưởng và các Đoàn trưởng

b/ Gia Trưởng và Huynh trưởng

c/ Liên Đoàn phó và Đoàn sinh

d/ Huynh trưởng và Đoàn sinh

16/ Mỗi Đội, Chúng có bao nhiêu Đoàn sinh ?

 a/ 3 - 5 Đoàn sinh                            c/ 10 - 12 Đoàn sinh

b/ 6 - 8 Đoàn sinh                   d/ Cả 3 câu trên đều đúng

17/ Trách nhiệm của người Đoàn trưởng :

a/ Thi hành chỉ thị của Thầy Trụ trì

b/ Không hội ý với Đoàn phó, tự vạch chương trình sinh hoạt cho Đoàn

c/ Hội ý với Đoàn phó vạch chương trình sinh hoạt hàng tháng, tuần cho Đoàn, phân chia công tác cho Đội, Chúng, Đàn và theo dõi đôn đốc.

d/ Cả 3 câu trên đều sai

18/ Về đối nội Đoàn trưởng trách nhiệm trước ai ?

a/ Trách nhiệm với Thầy Trụ trì

b/ Trách nhiệm với Ban Huynh trưởng

c/ Trách nhiệm với Đạo tràng chùa

d/ Trách nhiệm với các Đội, Chúng, Đàn, với Liên đoàn trưởng, Gia trưởng và các Đoàn bạn trong Gia đình.

19/ Đến nay (2019) Nội quy GĐPT Việt Nam được tu chỉnh bao nhiêu lần?

a/ 4 lần                                    c/ 6 lần

b/ 5 lần                                    d/ 7 lần

          20/ Nội quy hiện hành được HĐTS GHPGVN phê chuẩn năm nào ?

                   a/ 1998

                   b/ 1999

                   c/ 2000

                   d/ 2013

21/ Vật dụng cần thiết khi dựng lều chữ A

                   a/ Bạt lều, gậy, dây, cọc, búa, xẻng, đèn pin

                   b/ Bạt lều, đèn pin, dây, bạt trải, búa, cọc, gậy

c/ Bạt lều, búa, gậy, xẻng, cọc, bạt trải, dây

d/ Bạt lều, xẻng, dây, cọc, búa, bạt dựng, gậy.

22/Loại gút dây dùng để rút ngắn một dây thừng hoặc thu gọn phần dây chùng

                   a/ Sơn ca                                  c/ Thòng lọng

                   b/ Cẳng chó                                      d/ Ghế đơn.

          23/ Hãy nêu rõ nhận thức của người Huynh trưởng GĐPT về phòng chống ma túy ?

          a/ Khuyến tấn các em Đoàn sinh sống đúng điều luật GĐPT, nêu lên sự tác hại của ma túy để phòng ngừa và tránh xa.

          b/ Thực hành năm giới cấm mà các em đã thành kính đãnh lễ thọ trì.

          c/ Gần gũi yêu thương, tìm cách ngăn chận khi các em lầm lỡ

          d/ Ý cả 3 câu trên đều đúng

          24/ Nguyên nhân lây của bệnh tiêu chảy ?

          a/ Bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa

          b/ Do ăn, uông không nấu chín

          c/ Tay bị bẩn, không rửa sạch khi cầm thức ăn

          d/ Ba câu trên đều đúng

 

TỰ LUẬN :

                Hãy viết đúng bài ca chính thức của GĐPT khi làm lễ Đoàn (cho biết nhạc và lời của ai ?

Sen Trắng

Sáng tác: Ưng Hội - Lời: Phạm Hữu Bình &, Nguyễn Hữu Quán
Kìa xem đóa Sen Trắng thơm, 
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn 
Hình dung Bổn Sư chúng ta, 
Lòng Từ Bi Trí Giác vô cùng 
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật 
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết 
Đến bao giờ được tày Sen ngát 
Tỏa hương thơm Từ Bi tận cùng.


   CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI NĂM THỨ NHẤT BẬC ĐỊNH

Tổ chức ngày 01/9/2019

 

  1/ Tên thật của Pháp sư Huyền Trang là ?                                     

           a/ Trần Vỹ                              c/ Tam Tạng Huyền Trang

           b/ Trần Thuỵ                           d/ Đường Tam Tạng

  2/ Ngài Huyền Trang đến Ấn Độ học tại Viện Phật học gì ?                    

a/ Nan Đà                                  c/ Na Lan Dã

            b/ NaLan Đà                         d/ Na Lan Ca       

  3/ Ai xây dựng chùa Thiên Mụ ở Huế ?                                

           a/ Chúa Nguyễn Hoàng                  c/ Vua Thiệu Trị

           b/ Vua Gia Long                      d/ Vua Tự Đức

  4/ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có mấy hệ phái ?                  

a/ 8 hệ phái                                c/ 9 hệ phái

           b/ 7 hệ phái                             d/ 10 hệ phái

  5/ Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam do ai khởi xướng ?

           a/ Hoà Thượng Thích Khánh Anh

            b/ Hoà Thượng Thích Khánh Hoà

           c/ Hoà Thượng Thích Phi Lai

           d/ Hoà Thượng Thích Pháp Hải

  6/ Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam từ thập niên 1930 ảnh hưởng của ai ở Trung Hoa.

            a/ Thái Hư Đại sư                            c/ Ấn Quang Đại sư

           b/ Diễn Bồi Pháp sư                d/ Hư Vân Đại sư

  7/ Sự liên hệ giữa Giới – Định – Tuệ và Bát Chánh Đạo là ?        (2đ)

            a/ Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh mạng thuộc về Giới

               Chánh niệm – Chánh tinh tấn – Chánh định thuộc về Định

               Chánh kiến – Chánh tư duy – thuộc về Huệ

           b/ Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh niệm thuộc về giới

               Chánh niệm –Chánh định – Chánh kiến thuộc về Định

               Chánh niệm – Chánh tư duy – thuộc về Huệ

           c/ Chánh ngữ - Chánh mạng – Chánh kiến thuộc về giới

               Chánh nghiệp – Chánh niệm – Chánh định thuộc về Định

               Chánh niệm – Chánh tinh tấn – thuộc về Huệ

           d/ Cả 3 đều sai.

8/ Vọng ngữ có nghĩa là:

  a/ Lời nói gây điều thị phi                 c/ Lời nói gian dối lừa người khác

  b/ Lời nói không chân thật             d/ Lời nói, nói xấu sau lưng người khác

9/ Tứ Niệm xứ : Tứ niệm xứ là 4 lãnh vực quán niệm. 4 lãnh vực đó là gì ?

  a/ Quán tự tại, quán chiếu, quán thọ, quán tâm

  b/ Quán chiếu, quán thọ, quán tâm, quán tự tại

  c/ Quán tịnh, quán niệm, quán thân, quán pháp

  d/ Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp.

10/ Vạn pháp là gì ?                                             

  a/ Đều có tự tánh                               c/ Đều do duyên sinh

  b/ Đều không có tự tánh                             d/ Tất cả đều đúng

11/ Năm trạng thái chướng ngại giải thoát là gì ?

  a/ Tham đắm, giận hờn, hôn trầm, kích thích, nghi ngờ.

  b/ Thương ghét, hôn trầm, kích thích, giận hờn, nghi ngờ

  c/ Sân si, tật đố, ngã mạn, u mê, giận hờn, buồn khổ

  d/ Đố kỵ, giận hờn, ngã mạn, sân si, nghi ngờ.

12/ Năm yếu tố tạo nên con người là gì ?

  a/ Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức,  

  b/ Thanh, Hương, Vị, Xúc, pháp     

   c/ Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý

d/ Sanh, Diệt, Cấu, Tăng, Giảm.

13/ Văn – Tư – Tu là gì ?

  a/ Suy nghĩ, hành động, lo lắng                  c/ Hành động, tu tập, lắng nghe

  b/ Nghe, suy nghĩ, tu tập                 d/ Cả 3 đều đúng.

14/ Người tu hành nhất thiết phải tu Giới, Định, Tuệ và thực hành 3 món, đó là?

  a/ Văn – Tư – Tu

  b/ Tứ nhiếp pháp, Tứ niệm xứ, Tứ như ý túc

  c/ Tam quy y, Tam pháp ấn, Tam bảo.

  d/ Cả 3 đều sai.

15/ Ngũ Uấn gồm :

  a/ sắc, thọ, thức, ý, niệm

  b/ Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

  c/ Sắc, tưởng, xúc, ý, hành

  d/ Cả 3 đều đúng.

16/ Sắc uẩn gồm có :

  a/ Đất, nước, gió, lửa

  b/ Nước, không khí, thịt da, thể chất

  c/ Không khí, gió, lửa, đất

  d/ Cả 3 đều đúng.

17/ Lục độ gồm:

  a/ Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, trì giới, thiền định

  b/ Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ

  c/ Bố thí, thiền định, tinh tấn, ái ngữ, trí tuệ, trì giới

  d/ Cả 3 đều sai.

18/ Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Trị  sự GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) có bao nhiêu Chương và bao nhiêu Điều?

  a/ 6 Chương 25 Điều

  b/ 7 Chương 24 Điều

  c/ 8 Chương 25 Điều

  d/ Các câu trên đều sai

19/  Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hội đồng Trị sự suy cử có bao nhiêu thành viên ?

  a/ 50 thành viên                                c/ 65 thành viên

  b/ 60/ thành viên                               d/ 61 thành viên

20/ Hệ thống Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương gồm có mấy cấp ?

  a/ 3 cấp                                    c/ 5 cấp

  b/ 4 cấp                                   d/ 2 cấp

  21/ Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh Thành có số lượng thành viên theo Nội quy hiện hành.

  a/ 30 thành viên                       c/ 37 thành viên

  b/ 40/ thành viên                     d/ 32 thành viên

22/ Ban Hướng dẫn Phật tử Huyện, Thị có số lượng thành viên theo Nội quy hiện hành ?

  a/ 15 thành viên                       c/ 20 thành viên

  b/ 27 thành viên                     d/ 22 thành viên

23/ Nội quy Gia đình Phật tử hiện hành gồm có mấy Chương, bao nhiêu Điều ?

  a/ 7 Chương, 27 Điều             c/ 9 Chương , 25 Điều

  b/ 10 Chương, 25 Điều            d/ 6 Chương , 27 Điều

24/ Đến nay, có bao nhiêu lần tu chỉnh Nội quy GĐPT ?

  a/ 5 lần                                     c/ 7 lần

  b/ 10 lần                                  d/ 12 lần

25/ Câu nói có liên quan đến tinh thần trách nhiệm là : “Khả năng và Đạo đức không thể tách rời, tri thức và kinh nghiệm phải được thực hiện nương nhau” là câu nói của ai ?

  a/ Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu

  b/ Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hùng Võ Đình Cường

  c/ Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

  d/ Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc

26/ 3 đức tính căn bản của người Huynh trưởng khi thực hành Châm ngôn GĐPT là:

a/ Tinh tấn – Trí tuệ - Từ bi                c/ Hòa – Tin – Vui

b/ Tham – Sân - Si                              d/ Bi – Trí – Dũng

27/ Phương pháp Giáo dục trong GĐPT gồm có:

a/ Phương pháp huân tập, Phương pháp hoạt động.

b/ Phương pháp quán niệm, Phương pháp lý giải

c/Phương pháp Nho giáo, Phương pháp Đông phương           

d/ Các phương pháp đều đúng.

 

  TỰ LUẬN :

  Hãy nói rõ trách nhiệm của một Huynh trưởng cấp Tập :

Chịu trách nhiệm của một Đoàn và liên đới trách nhiệm của một đơn vị. Phụ tá Uỷ viên Phân ban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NHẤT THỪA (Nguyễn Thế Đăng)

IMAGE
Ba thừa Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát đều nằm trong Một thừa, Một thừa ấy là Phật thừa. Một thừa Phật...

Ðại Cương Kinh Pháp Hoa (HT.Thích Thiện Siêu )

IMAGE
Trong kinh Pháp Hoa có một câu dạy rất đặc biệt, nêu lên mục đích ra đời của mười phương chư Phật, câu đó là...

Kinh VÔ THƯỢNG NIẾT BÀN giảng giải (Bát Nhã Tâm Kinh)

IMAGE
Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng Giọng đọc: Nguyên Hà

Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải Bát Nhã Tâm Kinh

IMAGE
Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải chi tiết về Bát Nhã Tâm Kinh

Tam vô lậu học (Thích Từ Hòa & Thích Phước Lượng)

IMAGE
Tam vô lậu học là môn học thù thắng gồm có Giới-Ðịnh-Tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Ðức Phật.

Năm Căn, Năm Lực ( Thích Viên Giác)

IMAGE
Con đường tu tập của đạo Phật để đạt được mục đích giải thoát tối hậu bao gồm trong 37 phẩm trợ đạo, còn...

Ngũ uẩn (Thích Viên Giác)

IMAGE
Ðức Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, tất cả những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và tai nạn đều do ngu si mà sinh...

Tập tin Hương Lam số 37-Rau diếp cá (Nguyên ChâuĐàoThị Lai)

IMAGE
Rau Diếp cá còn được biết đến tên gọi khác là ngư tinh thảo, cây lá giấp.  Nó thuộc loại cỏ nhỏ, sống...

Hương Lam số 36- Tổ chức trò chơi

IMAGE
Người Huynh trưởng phải biết nghiên cứu lựa chọn trò chơi cho thích hợp với lứa tuổi (ngành Thiếu, ngành Oanh),...

Sơ cứu (phần 1)

IMAGE
Điều bạn cần làm đầu tiên đó làm máu ngừng chảy. Để làm điều đó, bạn cần dùng ngón hoặc nắm tay, ép chặt...

Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

GĐPT Long Quang H. Tuy Phong thăm hỏi và phát bút vở cho Đoàn sinh

IMAGE
 GĐPT Long Quang H. Tuy Phong đã tổ chức thăm hỏi và phát bút vở cho tất cả Đoàn sinh trong mùa dịch Covid-19

GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc thực hiện công tác từ thiện

IMAGE
Ngày 12/9/2021, GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc đã thực hiện công tác từ thiện xã hội đến vùng tâm dịch TP. HCM 

GĐPT Khánh Tâm- Huyện Tánh Linh hoạt động từ thiện

IMAGE
  Ngày 06/9/2021, Ban Huynh trưởng GĐPT Khánh Tâm  H. Tánh Linh đã vận động các mạnh thường quân gởi tặng 120 phần...

TP. Phan Thiết họp triển khai công tác năm 2021

IMAGE
Sáng 08/4/2021, Ban đại diện GĐPT TP. Phan Thiết dã tổ chức cuôc họp triển khai công tác năm 2021. Về dự họp lần này...

GĐPT Long Quang Huyện Tuy Phong tổ chức giao lưu nhân ngày Vu Lan báo hiếu (PL.2564)

IMAGE
GĐPT Long Quang Huyện Tuy Phong tổ chức giao lưu nhân ngày Vu Lan báo hiếu (PL.2564)   Ngày 30/8 nhằm 12/7 ÂL, Ban Huynh...

Thông báo cuộc thi Ảnh "Sắc Lam" lần thứ IV

IMAGE
Phân ban GĐPT tỉnh thông báo: Kính mời ACE áo Lam GĐPT Bình Thuận tham gia cuộc thi Ảnh Nghệ thuật "Sắc Lam " lần thứ IV...

Các đơn vị tổ chức đêm hội trăng rằm 2019

IMAGE
Đêm 08 /9/2019, trong khuôn viên chùa Long Quang H. Tuy Phong,  Ban Huynh trưởng GĐPT Long Quang  đã tổ chức  sinh hoạt “Vui...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"