Tập tin số 23 - Tổ chức, điều hành GĐPT Tỉnh (Thục Thời)

Created on Friday, 11 August 2017 09:48

TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH

                                               

                                                                                                      THỤC  THỜI

                   Gia Đình Phật Tử Tỉnh là một tập hợp gồm tất cả các đơn vị GĐPT cơ sở tại các Tự viện khắp trong toàn tỉnh. ( hiện nay tại tỉnh Bình thuận có hơn 30 đơn vị GĐPT đã đăng ký sinh hoạt trong lòng Giáo Hội ) với hàng ngàn Huynh trưởng và Đoàn sinh, thuộc nhiều ngành, nhiều bậc học và nhiều hoạt động , sinh hoạt, tu học diễn ra tại các đơn vị cơ sở với nhiều hình thức khác nhau .

                   Vậy để cho việc sinh hoạt, tu học của tất cả các đơn vị GĐPT trong tỉnh, được tiến hành một cách đồng bộ, thống nhất, có chất lượng, đúng đường lối giáo dục Phật giáo và pháp luật nhà nước, thì việc tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động của GĐPT trong tỉnh là một việc làm rất thiết yếu.

          I. KHÁI NIỆM VỀ VIỆC TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ:

                   1. Tổ chức: Là sắp xếp, bố trí, phân công con người hay công việc có kế hoạch, thứ lớp, hợp lý để thực hiện một hoạt động nào đó hướng đến mục tiêu đã định.

                   2. Điều hành : Là hướng dẫn một tổ chức, một tập thể nhiều người hoạt động, thực hiện một công việc theo chương trình, phương hướng đã hoạch định trước.

                   3. Quản lý: Là trông nom, theo dõi, giải quyết công việc hằng ngày, giữ gìn bảo quản các điều kiện vật chất và tinh thần cho cơ quan, đơn vị, đoàn thể được an toàn, thông suốt, đoàn kết, đạt hiệu quả cao .

                   Như vậy, tổ chức, điều hành, quản lý bao gồm nhiều lĩnh vực như : Cơ cấu nhân sự, hành chính, tài chính, cơ sở vật chất và hoạt động .

         

          II. CHỦ THỂ ĐẢM TRÁCH TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ GĐPT TỈNH

                   Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh là chủ thể đảm trách công việc tổ chức, điều hành, quản lý GĐPT tỉnh.

                   Căn cứ Mục B, Điều 14, Chương III Nội Quy GĐPTVN ( HĐTS/GHPGVN ban hành năm 2013 ) Quy định cơ cấu thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân  ban GĐPT Tỉnh gồm các chức danh sau:

                      - Trưởng Ban                                    - Uỷ viên Truyền thông

                        - Các Phó Trưởng Ban                     - Uỷ viên Hoạt động Thanh niên

                        - Chánh Thư ký                                - Uỷ viên Từ Thiện Xã hội

                        - Phó Thư ký                                     - Uỷ viên Văn nghệ

                        - Thủ quỹ                                           - Uỷ viên Thanh nam

                        - Uỷ viên Nội vụ                                 - Uỷ viên Thanh nữ

                        - Uỷ viên Tổ kiểm                              - Uỷ viên Thiếu nam

                        - Uỷ viên Doanh tế                            - Uỷ viên Thiếu nữ

                        - Uỷ viên Nghiên huấn                      - Uỷ viên Oanh vũ nam

                        - Uỷ viên Tu thư                                - Uỷ viên Oanh vũ nữ

                        - Các Uỷ viên Đại diện BHD Phân ban tại các Huyện, Thị, Thành phố .

                   Tại Mục B, Điều 15, Chương III Nội Quy GĐPTVN. Quy định chức năng nhiệm vụ của các thành viên BHD Phân ban GĐPT tỉnh sẽ đề cập ở phần sau .

                   Chương III, Điều 14 Nội Quy GĐPTVN. Quy định Hệ thống tổ chức GĐPTVN  thành ba cấp như sau :

- Cấp Trung  ương : Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương

- Cấp Tỉnh,Thành : Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Tỉnh, Thành.

- Cấp Cơ sở : Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử…( tên đơn vị )

          Do vậy, trên lý thuyết cấp Huyện, Thị, Thành phố chỉ mang tính cách là cấp trung gian, để làm gạch nối liên lạc giữa Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh và các đơn vị GĐPT cơ sở. Tuy nhiên, vị Uỷ viên Đại diện các Huyện, Thị, Thành phố, có thể được ủy quyền thay mặt BHD Phân ban GĐPT tỉnh để tổ chức, điều hành các hoạt động Phật sự sau đây tại Huyện, Thị, Thành phố, làm giảm bớt gánh nặng cho BHD Phân ban GĐPT tỉnh .

           - Làm trung gian truyền đạt nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, kế hoạch, chương trình hoạt động của BHD Phân ban GĐPT tỉnh đến các đơn vị GĐPT cơ sở.

           - Tổ chức, vận động tích cực các đơn vị thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình Phật sự của BHD Phân ban đã đề ra .

            - Tạo mối đoàn kết nhất trí đối với các đơn vị, đối với  Huynh trưởng, Đoàn sinh trong toàn Huyện, Thị, Thành phố. Tổ chức giúp đỡ, tương trợ, tương tế, thăm hỏi Huynh trưởng, đoàn sinh khi gặp khó khăn, bệnh tật v.v…

           - Thống kê số lượng Huynh trưởng, đoàn sinh toàn Huyện, Thị, Thành phố.

            - Báo cáo tình hình hoạt động, sinh hoạt, tu học và những yêu cầu, đề nghị, nguyện vọng của các đơn vị cơ sở, để giúp BHD Phân ban có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý và xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp với thực tế của từng địa phương .

 -Thay mặt BHD Phân ban GĐPT tỉnh, tổ chức thăm viếng, kiểm tra đôn đốc sinh hoạt, thực hiện các Phật sự, điều chỉnh kịp thời các sai sót tại các đơn vị cơ sở .

 - Đề nghị BHD Phân ban ủy quyền, để phối hợp với các Ủy viên chuyên ngành tổ chức các trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng, Đầu, Thứ đàn trong phạm vi Huyện, Thị, Thành phố .

 - Lên kế hoạch trình BHD Phân ban, đề nghị để được ủy quyền  tổ chức các Trại Họp bạn, Trại Truyền thống Ngành, các khóa Hội thảo, Trại sinh hoạt giao lưu với các Huyện, Thị, Thành phố bạn, bồi dưỡng năng lực Huynh trưởng, các hoạt động về Văn, Thể, Mỹ, Từ thiện Xã hội… trong phạm vi Huyện, Thị mình phụ trách .

- Phối hợp với Ủy viên Nghiên huấn tỉnh, tổ chức kiểm tra, kiểm soát các lớp học bậc Kiên,Trì,  khi địa điểm lớp học được tổ chức tại Huyện, Thị mình đại diện, theo chương trình kế hoạch của BHD Phân ban GĐPT tỉnh.

- Lập báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác hoạt động Phật sự trong năm tại Huyện,Thị, gởi về BHD Phân ban đúng thời gian quy định, để BHD tỉnh tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết năm của toàn tỉnh .

  Công việc của vị Ủy viên Đại diện BHD Phân ban GĐPT tỉnh tại các Huyện, Thị, Thành phố rất nhiều. Nên ngày 25/9/2016, Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Trung ương có Thư trình số: 199/GĐPT-TW gởi Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Giải trình V/v  thành lập Ban điều GĐPT các Huyện, Thị, Thành phố . Theo tinh thần Thư trình: Thì công việc Phật sự tại các Huyện, Thị, Thành phố rất nhiều, nên một mình vị Uỷ viên Đại diện sẽ không làm nổi. Vì vậy, Huyện, Thị,Thành phố nào có từ 10 đơn vị GĐPT trở lên thì được thành lập một Ban Điều hành GĐPT .( Do vị Uỷ viên Đại diện làm Trưởng ban ). Huyện, Thị, Thành phố có từ 09 đơn vị trở xuống, thì  không thành lập Ban điều hành hoặc Ban Đại diện. ( Trong tài liệu học tập Vạn Hạnh IV/2016 cũng có ghi)

Tại tỉnh Bình thuận, chưa có Huyện, Thị, Thành phố nào có 10 đơn vị GĐPT. Do vậy, sẽ không thành lập Ban Đại diện, hoặc Ban Điều hành GĐPT Huyện, Thị, Thành phố.

Để tổ chức, điều hành, quản lý GĐPT tỉnh đi vào nề nếp và có hiệu quả, các vị Uỷ viên Đại diện  Huyện, Thị, Thành phố,  phải thể hiện tính tự giác, tự nguyện cao, thì việc tổ chức, điều hành, quản lý của GĐPT  toàn tỉnh mới có kết quả tốt đẹp. Vì việc sinh hoạt, tu học của tất cả Huynh trưởng và Đoàn sinh đều nằm ở các đơn vị cơ sở Tự viện, thuộc Huyện, Thị, Thành phố. Vì vậy, đòi hỏi các Uỷ viên Đại diện hãy đứng vào vị trí, thống nhất ý chí, thống nhất  hành động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, để sinh hoạt, tu học của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT toàn tỉnh, được phát triển đồng bộ và kết quả tốt đẹp.                

 

                   ( còn tiếp )


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.