66 lời Phật dạy về cuộc sống

Sunday, 22 March 2015 13:16

66 lời Phật dạy về cuộc sống

Ca khúc tặng ngành Nữ

Thursday, 19 March 2015 09:44

Sắp đến, trung tuần tháng 6 GĐPT Tỉnh Bình Thuận triển khai Trại Họp Bạn ngành Nữ lần 2 (2015)

Ca khúc viết tặng nhân dịp Trại này

TÙY BÚT - LUYẾN TIẾC

Tuesday, 03 March 2015 03:22


Cuối năm trời lành lạnh dù nắng đã lên. Chén trà thù tạc sớm mai, người ngắm người, bạn ngắm bạn, tỏ bày tóc đã điểm sương hết rồi rồi chặt lưỡi “mới ngày nào đây!...”.

gút dây- Gút thâu nới dây

Tuesday, 17 March 2015 13:37

Có chuyện để bàn về tên gọi một số gút dây. Có ACE thường "thích" bắt bẻ lẫn nhau về tên gọi cũng như công dụng gút mỗi khi vào cuộc trại hay trao đổi chuyên môn. Nghĩ cũng "kỳ cục" sao ấy!

Vần đề là cùng nhau học tập và cùng tiến bộ, nâng cao "tay nghề", thế mới là thể hiện tinh thần "Đồng sự nhiếp"

NỊNH

Monday, 02 March 2015 12:07

“Chúng sanh đời mạt pháp hy vọng thành đạo, không chịu cầu ngộ, chỉ thêm đa văn, tăng trưởng ngã kiến. Cần phải siêng năng hàng phục phiền não, khởi đại dõng mãnh, chưa được phải làm cho được, chưa đoạn phiền não phải khiến cho đoạn."


Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"