Một góc nhìn

Sunday, 17 September 2017 04:08


Đã làm việc gọi là Phật sự, không thể chấp nhận những việc làm tùy tiện, ngẫu hứng, thiếu kế hoạch, thiếu sự thống nhất bàn bạc của tập thể.

Chuyện buồn công nghệ (Trần Miễn Bàn)

Thursday, 11 May 2017 09:23


Sẽ không phải nói nhiều khi yêu cầu các Ban đại diện GĐPT Huyện Thị cho đến các Ủy viên ngành, chuyên môn cần có một địa chỉ thư điện tử (email) nhằm “ số hóa” trong cơn cuồng phong công nghệ cuốn theo mọi sinh hoạt trong đời sống con người nói chung, trong giao thoa trao đổi thông tin của tổ chức GĐPT nói riêng

Tại sao Kỹ năng hoạt động thanh niên trong GĐPT còn hạn chế? -Trần Miễn Bàn

Tuesday, 06 December 2016 03:02


Thử nghiệm lại mà xem. Cấp Tín cũng như Cấp Tập liên quan đều chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của đơn vị gia đình.

Sao không nhìn lại chính mình? - Thục Độ

Thursday, 06 April 2017 18:24


Tổ chức GĐPT , một tổ chức mang tính tự nguyện (có đơn xin gia nhập) với một mục đích hết sức cao thượng nhằm tiến đến một xã hội lành mạnh theo đường dẫn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Một tổ chức tồn tại hơn hai phần thế kỷ, trải qua bao sóng gió chướng duyên và qui về một chốn an lành trong xã hội hiện tại. Đức Phật căn dặn chỉ rõ một thời kỳ mạt pháp sau khi Ngài tịch diệt, trong đó, GĐPT là một pháp môn tu không thể tránh khỏi nghiệp chướng này

ĐỐ KỴ - Thục Độ

Saturday, 26 November 2016 08:08


Trong cuộc sống, đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu. Ganh ghét, hơn thua, cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong bộ não con người.

http://giacngo.vn/phathoc/triethoc/2016/12/25/5354CB/

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.