Tạp bút -Thật và Giả (Trần Miễn Bàn)

Saturday, 17 February 2018 02:02


.... nếu người không có đức tính trung thực thì sẽ không được người khác yêu thương, tin tưởng .

Qua biền- Tuy bút TRẦN MIỄN BÀN

Sunday, 14 January 2018 01:36

Với tổ chức GĐPT, “Cái tôi” được biểu lộ dưới hình thức nào? Sự hay Lý? Huynh trưởng hay Đoàn sinh cũng đều có “Cái tôi” nên để “Cái tôi” như ly nước muối đổ vào biển thì không là gì hết.

Một góc nhìn

Sunday, 17 September 2017 04:08


Đã làm việc gọi là Phật sự, không thể chấp nhận những việc làm tùy tiện, ngẫu hứng, thiếu kế hoạch, thiếu sự thống nhất bàn bạc của tập thể.

Thói đời (Thục Độ)

Tuesday, 28 November 2017 00:13


Người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun

Chuyện buồn công nghệ (Trần Miễn Bàn)

Thursday, 11 May 2017 09:23


Sẽ không phải nói nhiều khi yêu cầu các Ban đại diện GĐPT Huyện Thị cho đến các Ủy viên ngành, chuyên môn cần có một địa chỉ thư điện tử (email) nhằm “ số hóa” trong cơn cuồng phong công nghệ cuốn theo mọi sinh hoạt trong đời sống con người nói chung, trong giao thoa trao đổi thông tin của tổ chức GĐPT nói riêng

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.